< BACK

Input, 2008 (Self portrait) 3D print. 10 cm
Input, 2008 (Self portrait) 3D print. 10 cm

INPUT
KONSTRUERT IDENTITET
PROSJEKT 2016 – 2017.
INPUT
CONSTRUCTED IDENTITY
PROJECT 2016 – 2017.

I det øyeblikket vi blir født er vi alle ‘den samme’, uansett hvor i verden dette skjer. Men – så snart dette øyeblikket er over, og våre jomfruelige hjerner begynner å fange opp signaler fra omgivelsene, starter programmeringen av den enkeltes identitet. Resultatet av en slik programmering (input) bestemmes av hvor du tilfeldigvis er født; noe som kan resultere i store variasjoner. Variasjoner innen identitet er i stor grad en berikelse. Verre blir det når de ‘store spørsmål’; som religion, rase og seksualitet skal håndteres. Ofte under samlebetegnelsen: Tradisjon!. Våre hjerner blir etter hvert så fullstappet med ‘tradisjon’, at rom for læring, nytenkning og toleranse ikke finnes. Når så våre ledere i tillegg dyrker vår egenarts fortreffelighet (og tradisjon), bygges nye murer mot ‘de andre’. Murene er i stor grad et resultat av overnaturlige og annen irrasjonell ‘input’ bygget på ‘våre verdier’. Kanskje det er tid for å dyrke frem det overnasjonale i stedet for det nasjonale?

The moment we are born we are all ‘the same’, regardless of where in the world this occurs. But when the moment of birth passes and our virginal brains start to receive signals from the surroundings, the programming of each individual’s identity begins. The result of such programming (input) is determined by where you happen to be born; which can result in major variations. Identity variations are to a great extent an enrichment. But trouble starts when ‘the big issues’ such as religion, race and sexuality must be handled. Often collectively described as ‘tradition’! Eventually our brains are so packed with ‘tradition’ that there’s no room for learning, innovation and tolerance. When our leaders in addition cultivate distinctiveness (and tradition), new walls are built against ‘the others’. The walls are mainly a result of supernatural and other irrational ‘input’ based on ‘our values’. Perhaps it is time to start cultivating the super-national instead of the national?
 

InputTO
A quarter of a man, 2008 (Self portrait) 3D print. 15 cm.

< BACK